Zmluvné podmienky

ChessWind má niekoľko nariadení, podľa ktorých sa od členov očakáva, že ich budú dodržiavať. Pred otvorením účtu sa prosím oboznámte s našimi zmluvnými podmienkami. Začiarknite tohto políčko, kliknutím naň v časti Zmluvné podmienky, iba ak porozumiete našim pravidlám a súhlasíte s nimi. Ak sa pokúsite odoslať tento formulár bez začiarknutia tohto políčka, vrátite sa späť do formulára a zobrazí sa vám výzva na jeho kontrolu.

Podmienky služby

ChessWind s.r.o (alebo CHESSWIND.CO, CHESSWIND LTD) je vlastníkom a prevádzkovateľom online šachovej stránky ChessWind.eu. Registrovaní členovia ChessWind stránky môžu predkladať online šachové hry v databázovo čitateľnom formáte a nahrávať súbory do rôznych častí webovej stránky.

Modifikácie

ChessWind spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ktorúkoľvek časť tejto zmluvy na základe vlastného uváženia; to zahŕňa, ale nie je obmedzené na termín uchovávania grafických súborov a všetky funkcie ChessWind. Akákoľvek zmena je účinná okamžite po zverejnení na tejto stránke. Ak je akákoľvek zmena tejto Zmluvy pre vás neprijateľná, môžete Služby okamžite ukončiť uzavretím svojho účtu. Ak však Služby neukončíte alebo budete pokračovať v používaní Služieb po zmene tejto Zmluvy, vaše ďalšie používanie bude znamenať, že ste túto zmenu prijali. O prípadných zmenách budeme informovať v sekcii Oznámenia v čast Fórum (pripravované).

Akceptovateľné používanie

Využívanie služieb, poskytované na stránke ChessWind, podlieha nasledujúcej dohode. Porušenie tejto dohody môže viesť k ukončeniu vášho účtu s oznámením alebo bez oznámenia. ChessWind odporúča, aby si členovia udržiavali svoje vlastné zálohy akéhokoľvek „nenahraditeľného“ obsahu, pretože ChessWind nemôže zaručiť, že na stránke ChessWind nedôjde k starate, alebo poškodeniu uložených údajov.

Vekové požiadavky

Použitie ChessWind stránky je obmedzené na osoby vo veku najmenej 13 rokov. Nikomu mladšiemu ako 13 rokov nie je povolené sa registrovať na stránke a žiadne informácie o osobe mladšej ako 13 rokov nebudú vedome zozbierané administrátorom ChessWind. Ak sa dozviete o akejkoľvek osobe mladšej ako 13 rokov, ktorá používa ChessWind, kontaktujte nás prosím na e-mail administrator@chesswind.eu, a nahláste takéto skutočností. ChessWind okamžite vymaže všetky informácie a / alebo účty, o ktorých sa domnievame, že patria užívateľom mladším ako 13 rokov.

Nákup

Nákup je dostupný každému, kto poskytne všetky požadované informácie vrátane vášho mena, presnú a legitímnu e-mailovú adresu a informácie o kreditnej karte, alebo číslo bankového účtu, z ktorého uskutočňuje platbu. 
Platby sú nevratné ani v prípade nevyužitia objednaných služieb.

Zakázané použitie

Nesmiete používať ChessWind:

1.) akýmkoľvek spôsobom, ktorý by porušoval akékoľvek zákony, nariadenia, zmluvy alebo tarify alebo porušoval zákonné práva tretích strán,

2.) akýmkoľvek spôsobom, ktorý je hanlivý, podvodný, neslušný, urážlivý alebo klamlivý,

3.) ohrozovať, obťažovať, zneužívať alebo zastrašovať druhých,

4.) poškodzovať meno alebo povesť spoločnosti ChessWind, jej spolupracovníkov, jej pobočiek a dcérskych spoločností,

5.) narušiť bezpečnosť v akejkoľvek počítačovej sieti alebo pristupovať k účtu, ktorý vám nepatrí,

6.) akýmkoľvek spôsobom, ktorý narúša používanie a užívanie služieb iných poskytovateľov služieb ChessWind.

7.) Nesmiete kopírovať / zdieľať alebo distribuovať databázy bez povolenia vlastníka. (môžete kopírovať jednotlivé hry – ale nie veľkú časť alebo celú databázu).

Zakázaný obsah

Výraz „obsah“, ako sa tu používa, znamená všetok text, grafiku (vrátane avatarov), fotografie, obrázky, kresby, animácie, audio, video a akékoľvek iné materiály predložené, odoslané, prezerané, prenášané, reprodukované a / alebo distribuované akoukoľvek osobou alebo, subjektom v súvislosti s ChessWind. 
Je zakázané ukladať, vysielať, distribuovať alebo prenášať akýkoľvek nezákonný obsah na ChessWind. Medzi príklady nezákonného obsahu patria: priame hrozby fyzickej ujmy, prenasledovania, akýkoľvek pornografický materiál a používanie materiálov chránených autorskými právami, ochrannými značkami a iných chránených materiálov používaných bez riadneho povolenia a.t.ď.

Výraz „pornografia“, ako sa tu používa, znamená akékoľvek explicitné zobrazenie alebo vystavenie sexuálnej aktivity a / alebo sexuálnych snímok, ktoré sú určené na stimuláciu erotiky, a nie na estetické alebo emocionálne pocity.

Ďalší zakázaný obsah zahŕňa okrem iného:

1.) programy obsahujúce trójske kone, vírus a / alebo nástroje na ohrozenie bezpečnosti ChessWind a / alebo iných stránok,

2.) žiadosti alebo reklamy,

3.) návrhy alebo podnety na nezákonnú aktivitu,

4.) súkromné ​​informácie o akejkoľvek osobe, ako sú telefónne čísla, adresy, čísla sociálneho poistenia alebo akékoľvek iné súkromné ​​informácie a

 5.) duplicitné uverejňovanie alebo „spamovanie“.

Upozorňujeme, že nemôžete nahrať šachové hry, na ktoré nemáte autorské práva. Prečítajte si pozorne 10 veľkých mýtov o autorských právach, ktoré vysvetľuje Brad Templeton.

Ochrana duševného vlastníctva

ChessWind je v súlade so zákonom o autorských právach Digital Millennium Copyright Act („DMCA“), rešpektuje práva duševného vlastníctva a vyžaduje, aby všetci používatelia rešpektovali DMCA a práva duševného vlastníctva iných. Používaním služieb ChessWind potvrdzujete, že vaše používanie neporušuje žiadne duševné vlastníctvo. ChessWind bol a bude aj naďalej dôrazne presadzovať DMCA a rýchlo reagovať na akékoľvek obvinenia z porušenia práv duševného vlastníctva.
ChessWind neumožňuje žiadne porušenie autorských práv. Ak bude ChessWind upozornený, že niekto porušuje autorské práva na stránke ChessWind a ChessWind nedostane od označeného porušovateľa uspokojivé vyvrátenie tohto tvrdenia, ​​odstráni alebo zakáže prístup k príslušnému obsahu. ChessWind si vyhradzuje právo odstrániť alebo zakázať prístup k obsahu bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj ukončiť účty a / alebo členstvo v ChessWind pre užívateľov, ktorých ChessWind označí ako opakovaných porušovateľov pravidiel a / alebo porušovateľov akýchkoľvek iných klauzúl a podmienok poskytovania služby ChessWind.
ChessWind môže byť povinný zverejniť informácie jednotlivcom, ktorí uplatňujú práva podľa DMCA. Používaním služby ChessWind oprávňujete spoločnosť ChessWind aby uvoľnila Vaše informácie, ak sú požadované podľa zákonného práva, bez toho, aby ste boli na to upozornený. Používaním služby ChessWind súhlasíte s tým, že vy, a nie spoločnosť ChessWind, ste zodpovední za akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva v akomkoľvek obsah, ktorý uložíte na ChessWind. Ak sa domnievate, že ste majiteľom duševného vlastníctva, ktoré niekto na stránke spoločnosti ChessWind skopíroval tak, že takéto kopírovanie predstavuje porušenie vašich práv duševného vlastníctva, obráťte sa na administrator@chesswind.eu s nasledujúcimi informáciami uvedenými vo vašom  Reklamačnom liste (upozorňujeme Vás, že na to, aby sme mohli postupovať podľa Vašej sťažnosti, je potrebné, aby sme od Vás dostali všetky nižšie uvedené informácie): 
    1. Vaše meno, názov Vašej organizácie, alebo spoločností; kontaktné informácie a popis vašich práv vrátane podpisu vlastníka reklamovaných práv alebo strany riadne oprávnenej konať v mene vlastníka
    2. Popis príslušného vlastníctva, o ktorom sa domnievate, že je vaše, vrátane presnej adresy URL (umiestnenie) na webovej stránke ChessWind a vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že používanie uvedeného materiálu nebolo autorizované vlastníkom, jeho zástupcom alebo zákonom.
    3. Vyhlásenie vás (vlastníka alebo zástupcu) pod sankciou za krivú prísahu, že vyššie uvedené informácie vo Vašom reklamačnom liste sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo duševného vlastníctva alebo ste oprávnení konať v mene vlastníka.
Po prijatí správneho oznámenia, ako je uvedené vyššie, ChessWind potvrdí existenciu údajného obsahu porušujúceho autorské práva na stránkach spoločnosti ChessWind, upozorní používateľa (-ov), ktorý uverejnil údajný obsah porušujúci autorské práva, a podnikne akékoľvek vhodné kroky na základe vlastného uváženia, vrátane odstránenia údajného obsahu porušujúceho práva zo stránky spoločnosti ChessWind, ak spoločnosť ChessWind na základe svojho vlastného uváženia považuje dôkaz predložený v žiadosti za dostatočný a / alebo za zjavné porušenie. Používateľ, ktorý uverejnil údajný obsah porušujúci autorské práva, môže na upozornenie v službe ChessWind reagovať tak, že ukáže, že:

1) obsah porušujúci autorské práva bol odstránený alebo

2) má príslušný zápis ochrannej známky alebo príslušnú platnú licenciu, ktorá sa vzťahuje na používanie obsahu, alebo

3) že zasielanie obsahu v skutočnosti neporušuje práva dotknutej strany.

Ak ChessWind rozhodne podľa vlastného uváženia, že užívateľ, ktorý uverejnil obsah údajne porušujúci práva duševného vlastníctva nie je v rozpore s právami obvinenej strany a neporušuje DMCA, potom ChessWind neodstráni ani nebude zasahovať do predmetného obsahu.
Bez ohľadu na vyššie uvedené, ChessWind bude okamžite dodržiavať podmienky akéhokoľvek súdneho príkazu týkajúceho sa údajného porušenia ochrannej známky akýmkoľvek užívateľom ChessWind.

Ochrana databáz ChessWind

Hoci šachoví hráči môžu voľne kopírovať jednotlivé hry, nemôžu kopírovať celú zbierku. Toto je porušenie autorských práv a práce ChessWind, ktorý reprezentuje a zastupuje CCM Miroslav Gazi – certifikovaný vlastník ICCF titulov CCE a CCM ako člen ICCF ID 950365 https://www.iccf.com/player?id=950365&tab=9.
Do celej zbierky ChessWindu bolo vložených niekoľko fiktívnych hier. Tieto hry sa nikdy nehrali a vložili sa tam, aby sa identifikovalo potenciálne zneužitie alebo kópia (tzn. ak sa tieto hry objavia v iných komerčne známych databázach, je jasné, že celá kolekcia bola skopírovaná).

Zdanenie

ChessWind.eu automaticky účtuje príslušnú daň z obratu za objednávky, ktoré majú byť doručené na adresy v rámci Európskej únie.
ChessWind môže kedykoľvek ukončiť akékoľvek členstvo a vymazať všetky informácie, oznámenia, príspevky, albumy a obrazové súbory, a to bez predchádzajúceho upozornenia, za porušenie tohto Dohovoru alebo iných pravidiel alebo smerníc stanovených spoločnosťou CHESSWIND, CO. umiestnených kdekoľvek na webovej stránke ChessWind.

Arbitrážna doložka

V prípade, že medzi stranami tejto dohody vznikne spor, týmto sa dohodne, že spor bude postúpený rozhodcovskému úradu Európskej únie a / alebo právnemu súdu Slovenskej republiky v súlade s platnými pravidlami rozhodcovského konania. Rozhodnutie rozhodcu je konečné a právoplatné a môže byť na ňom vydané rozhodnutie. Každá strana zodpovedá za svoj podiel rozhodcovských poplatkov v súlade s platnými Pravidlami rozhodcovského konania. V prípade, že strana nepokračuje v rozhodcovskom konaní, neúspešne napadne rozhodnutie rozhodcu alebo nedodrží rozhodnutie rozhodcu, druhá strana má nárok na náhradu trov konania, vrátane primeraného poplatku za obhajobu, ktorý je povinný nútiť rozhodcovské konanie alebo obhajovať alebo vymáhať. ocenenie.

Vyššia moc

ChessWind shall not be liable for any failure or delay in performance under this Agreement to the extent said failures or delays are proximately caused by causes beyond that party’s reasonable control and occurring without its fault or negligence, including, without limitation, failure of suppliers, subcontractors, and carriers, or party to substantially meet its performance obligations under this Agreement, provided that, as a condition to the claim of non-liability, the party experiencing the difficulty shall give the other prompt written notice, with full details following the occurrence of the cause relied upon. Dates by which performance obligations are scheduled to be met will be extended for a period of time equal to the time lost due to any delay so caused.

LIMITATION OF LIABILITY UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO NEGLIGENCE, SHALL ChessWind and CHESSWIND, CO. ITS AFFILIATES AND ANY OF THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS OR OTHER REPRESENTATIVES BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR AGGRAVATED DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION DAMAGES FOR LOSS OF DATA, NEGLIGENCE OR FAILURE TO MONITOR CONTENT OF THE WEBSITE, SHOPPING CART OR ANY OTHER CONTENT, LOSS OF INCOME OR PROFIT, LOSS OF OR DAMAGE TO PROPERTY AND THIRD PARTY CLAIMS) ARISING OUT OF YOUR USE OR INABILITY TO USE CHESSWIND.EU OR INABILITY TO USE CHESSWIND.EU PROPERLY OR TO YOUR FULL SATISFACTION, ANY OF CHESSWIND.EU’S CONTENT, SERVICES, PRODUCTS AND/OR ANY RELATED SOFTWARE, EVEN IF CHESSWIND.EU OR AN AUTHORIZED CHESSWIND.EU REPRESENTATIVE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY OR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT SHALL CHESSWIND.EU’S and CHESSWIND, CO.’S TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES, LOSSES, AND CAUSES OF ACTION (WHETHER IN CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, OR OTHERWISE) EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU, IF ANY, FOR ACCESSING THE CHESSWIND.EU WEB SITE.
In recognition of the relative risks and benefits of Internet business to ChessWind, Co., the risks have been allocated such that you agree, to the fullest extent permitted by law, to limit the liability ChessWind for any and all claims, losses, costs, damages of any nature whatsoever or claims expenses from any cause or causes, including attorneys’ fees and costs and expert witness fees and costs, so that the total aggregate liability of ChessWind shall not exceed $500, or your total fees and costs, whichever is smaller. It is intended that this limitation apply to any and all liability or cause of action however alleged or arising, unless otherwise prohibited by law. PROVISIONS OF THIS CHAPTER („LIMITATION OF LIABILITY“) SHALL SURVIVE THE TERMINATION OF YOUR RIGHT TO USE THIS SITE.
YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU WILL BE FULLY LIABLE FOR ALL DAMAGES RESULTING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM YOUR USE OF THIS SITE.

Privacy Policy

ChessWind and CHESSWIND, CO. will not release any details regarding the member to any third party, except as required by law. ChessWind and CHESSWIND, CO. understand and respect your desire for privacy and  we follow the new regulation on privacy policy in European Union called GDPR. ChessWind and CHESSWIND, CO. will not disclose any content posted by you unless required to do so by law or in the good-faith belief that such action is necessary to: (1) comply with the law or comply with a legal process served on ChessWind, (2) protect and defend the rights of ChessWind and CHESSWIND, CO., or (3) act in an emergency to protect the personal safety of our guests or the public. We may send regular newsletter emails to those who opted for it. If you are in the group of receivers and do not wish to continue either unsubscribe or let us know to our email administrator (at) chesswind.eu. You can always read our Privacy Policy.

Copyright and Trademark

It is the obligation of the individual members to ensure that the posting of their chess games, commentaries, photos, and videos is not violating any copyright. Members are solely responsible for the content of their inputs. If you feel a member is violating your copyright, please contact that member or administrator@chesswind.eu .

ChessWind.eu and CHESSWIND, CO. claim no ownership rights in the content you place on your ChessWind forums or groups and/or documents. We will not use Member’s images for marketing purposes or any other purposes without obtaining the Member’s express permission.

CHESSWIND is a registered trademark, and other CHESSWIND.EU and CHESSWIND, CO. product names, service names, slogans or logos referenced in this web site are trademarks or registered trademarks of CHESSWIND, CO. All other company, product or service names referenced in this web site are used for identification purposes only and are trademarks of their respective owners.

All images, text and any other content on this site are protected by copyright, trademark, patent or other proprietary rights and laws. ChessWind and CHESSWIND, CO. reserves its rights in and to all other content contained in the web site. Unless otherwise noted, all content, other than that contained in the Member’s games submissions, is copyrighted by ChessWind: © CHESSWIND, CO. All Rights Reserved.

Terms of Service reviewed and approved March 31, 2019